എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഡി-ഡൈമർ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്


അന്വേഷണം
വിവരണം

The D-dimer Rapid Test is a one-use-only test that utilizes a combination of anti-D-dimer antibody coated particles and capture reagents to qualitatively detect D-dimer in whole blood or plasma as an aid in the diagnosis of Disseminated Intravascular Coagulopathy (DIC), deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE).

തത്ത്വംക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഇമ്മ്യൂണോഅസെ
ഫോർമാറ്റ്കാസറ്റ്
മാതൃകWB/S/P
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്CE
വായന സമയം10 മിനിറ്റ്
കെട്ടാക്കുക25T/ബോക്സ്;40T/ബോക്സ്;
സംഭരണ ​​താപനില4-30
ഷെൽഫ് ലൈഫ്2 വർഷങ്ങൾ


ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
    ചോദ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല!

അന്വേഷണ