എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

സേഫ് കെയർ മെഡ്‌ലാബ് 2020-ൽ പങ്കെടുത്തു

സമയം: 2020-02-07 ഹിറ്റുകൾ: 12

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രദർശനമാണ് MEDLAB.

Safecare exhibited the latest new products at the show during Feb 03, 2020 - Feb 06.2020

wps12
9