എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ആഫ്രിക്ക ഹെൽത്ത് 2018 ൽ സേഫ്കെയർ പങ്കെടുത്തു

സമയം: 2018-06-01 ഹിറ്റുകൾ: 26

wps6

ആഫ്രിക്ക ആരോഗ്യം 2018

Africa Health Exhibition and Congress

തീയതി: 5/29/2018 - 5/31/2018

Venue: Gallagher Convention Centre, Johannesburg, South Africa

Africa Health is the continent's largest healthcare exhibition and is the leading platform for the industry to meet, learn and do business.

Clients in Africa are very interested in our products and we believe a fruitful 2018 with more customers in Africa.

wps7